1. Rapor Formatları ve Ölçüm & Değerlendirme Kılavuzu Çalışmalarımız tamamlanmıştır...

  Çevresel Gürültü Rapor Formatları ve Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu web sitemizde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 2. Karayolu Gürültü Haritası Değerlendirmesi konulu TAIEX Çalışması yapıldı...

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TAIEX kapsamında; 25-28 Ocak 2011 tarihleri arasında İstanbul’da, İstanbul’un bazı ana arterlerinden kaynaklanan çevresel gürültü durumunu gösteren gürültü haritalarının değerlendirilmesi amacıyla ‘Karayolu Gürültü Haritasının Değerlendirilmesi’ konulu çalışma düzenlendi.

 3. Çevre İzni ve Çevre izin ve Lisansı Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Dikkatine!

  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan, “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında “Gürültü” konusunda muafiyet getirilen hususlar (Madde 33)

 4. 'Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri' konulu panelde yapılan sunular

  28 Temmuz 2010 da İstanbul'da düzenlenen 'gürültünün insan sağlığı üzerine etkileri' konulu panelde yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

...:::İndirmek veya görüntülemek istediğiniz dokümanın üzerine tıklayınız:::...


Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu

Bu kılavuz; İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesine istinaden yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları ve diğer kurum/kuruluş personelinin, çeşitli kaynaklar tarafından oluşturulan çevresel gürültünün ölçümü ve değerlendirilmesinde rehber olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Kılavuzla; ticari faaliyet niteliğindeki (işyeri, atölye, imalathane, eğlence yerleri ve sanayi tesisleri vb) gürültü kaynaklarından meydana gelen çevresel gürültünün tanımı, kişiler üzerindeki olası etkileri, çevresel gürültünün nitelendirilmesi adına kullanılan ölçüm sistemleri, ölçüm parametreleri ile ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi konularında genel bilgilerin sunulması hedeflenmektedir.
Ses ve Gürültü

"Modern, canlı bir şehrin dayanılmaz derecede gürültülü olması zorunlu mudur?

Gün be gün, sinirimizi bozan, televizyon seyrederken, sohbet ederken, telefonda konuşurken bizi rahatsız eden, iş verimimizi düşüren, uykumuzu kaçıran ve hatta sağlığımızı bozan gürültüye katlanmamız gerekiyor mu?"

Bu yayın, ses ve gürültü hakkında genel bilgileri içeren, gürültünün genel zararlı etkilerine yönelik bilgiler vermek ve şikayet durumunda halkımızın mağduriyetlerin giderilmesi yönünde başvuru yapmaları gereken yetkili birimler hakkında özet bilgiler sunmayı amaçlayan bir broşürdür.
Ses ve Gürültü

Çevre ve Orman Bakanlığı olarak gayemiz gürültünün kontrolü ve azaltılmasına yönelik hedef ve ilkeleri belirleyerek konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde belirlenen çevresel gürültü standartlarını sağlayacak şekilde çalışmalar yaparak halkın huzur ve sükûnunu sağlamaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; “2009-2020 Çevresel Gürültü Eylem Planı”nın uygulanmasıyla birlikte insanlarımızın gürültüden uzak, sessiz ve sakin daha huzurlu, daha sağlıklı, kaliteli bir çevrede yaşamalarını gaye edinmekteyiz. Gerekli tespit çalışmaları sonucunda, çevresel gürültü kalitesinin korunmasının gerekli olduğu yerlerde, gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.
GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABIBu el kitabı; Türk ve Alman Çevre Bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülen 'Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ile ilgili AB Direktifinin Uyumlaştırılması ve Uygulanması)' adlı Twinning (Eşleştirme) Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Gürültü Azaltım Önlemleri El Kitabının hedefi; en önemli gürültü kaynaklarının ve problemlerinin azaltımına yönelik bir önlemler katalogu hazırlamaktır. Özellikle eylem planında olmak üzere çevresel gürültü direktifini Türk Hukukuna uyarlayan kamu kuruluşları ve uzmanlarına çevresel gürültünün tespiti ve azaltımı hakkındaki Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)’nin uygulanmasında destek olma ve gürültüden korunma politikasına katkı sağlamaktır. El Kitabı, ayrıca, ilgili kurum kuruluşları çevresel gürültünün azaltımında destekleyecektir.
GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABIGürültü haritası, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dolayı ne kadar rahatsız olduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesidir. Bunun için, çeşitli gürültü kaynaklarından (karayolu trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi, eğlence yerleri vd.) çevreye yayılan gürültü seviyesini gösteren gürültü haritaları hazırlanır. Bu haritalarda gürültü maruziyeti, bütün bir yıl üzerinden ortalaması alınan dB(A) cinsinden ses basınç seviyeleri ile belirtilmektedir. Bu maruziyet ya gündüz, akşam ve gece boyunca sese karşı gelişen farklı hassasiyetleri dikkate alarak tüm gün için (Lgag) ya da sadece gece için (Lgece) hesaplanmaktadır.
GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABIGürültü eylem planlarının temelini esas olarak gürültü haritaları oluşturmaktadır. Belli bir bölge için hazırlanmış olan gürültü haritaları ile, bahse konu bölgede yer alan gürültü kaynakları, gürültü kaynaklarının sebep olduğu ses basınç seviyeleri ve oluşan gürültüye maruz kalan kişi sayıları belirlenmektedir. Böylelikle gürültü sorunu ve gürültünün olumsuz etkileri sayısallaştırılarak gözle görülür hale gelmektedir.Gürültü eylem planlaması, bir belediyenin genel planlama süreçlerinin bir parçasıdır. Gürültü eylem planları hazırlanırken kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı özel bir önem taşımaktadır. Bu doküman ile gürültü kontrolü kapsamında yürütülen eylem planlarına ışık tutulması amaçlanmıştır.Gürültü Haritalama Bilgilendirme BroşürüTürkiye genelinde gürültü sorununun belirlenmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin alınabilmesi için gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının yapılması önem taşımaktadır.

Gürültü haritaları ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması zorunluluğu, Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi’ne (2002/49/EC) uyumlu “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile getirilmiştir. Bu Yönetmelik ile gürültü haritaları ve eylem planlarını hazırlamakla yükümlü kurum/kuruluşlar ile gürültü haritası yapılacak yerleşim alanları ile ana karayolları, ana demiryolları ve ana havaalanları belirlenmiştir.Gürültü Haritalama Bilgilendirme BroşürüGürültü, insanların fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş başarısını azaltan, çevrenin sessizliğini azaltarak ya da yok ederek niteliğini değiştiren hoşa gitmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisi olarak tanımlanmaktadır. Gürültü Değerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)'dir. Çevre veOrman Bakanlığı olarak; ÇevreselGürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin uygulamaya konulması için “2009-2020 yıllarını içeren “Çevresel Gürültü Eylem Planı” hazırlanmıştır.  Plan kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlemekte ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için yapılması gereken çalışmaları içermektedir.
Gürültü Haritalama Bilgilendirme BroşürüNüfus artışı ve buna paralel olarak motorlu taşıt trafiğinin de artması nedeniyle, karayolu gürültüsüne maruz kalma günden güne artmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar, gürültünün insan ve toplum sağlığı üzerinde büyük bir risk oluşturduğunu ve kentlerde gürültüden doğrudan etkilenen kişi sayısının giderek arttığını ortaya koymaktadır.

Karayolu trafik gürültüsünün önüne geçilmesinde alınacak önlemler; Motorlu araç trafiğinin azaltılmasına ilişkin önlemler, Motorlu araç trafiğinin gürültü emisyonlarının azaltımına ilişkin önlemler, Trafik Yönetimi, Alt Yapı Planlaması, Bina İzolasyonu olarak sıralanabilir.